Анита Најденкоска (национален координатор)

Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

a.najdenkoska@iph.mk

Зорица Арсова Сарафиновска

Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

z.arsova@iph.mk

Ленче Велковска Марковска

Факултет за земјоделски науки и храна

lencevm@fznh.ukim.edu.mk

Мирјана Јанкуловска

Факултет за земјоделски науки и храна

jankulovska@fznh.ukim.edu.mk